Grading – 23rd June 2019

8th kyu

Cherish Wilks

Emma Oliver

7th kyu

Emma Oliver

6th kyu

Freya Markham-Davies

5th kyu

Arnie Hudson

Emilia Stockhill

Oliver Welsh

4th kyu

Richard Jackson

3rd kyu

Neville Donaldson

Olivia Donaldson

2nd kyu

Vincent Greenwood